آخرین مهلت تحویل اسناد مالی گرنت


بدینوسیله به استحضار می رساند آخرین مهلت تحویل اسناد مالی مربوط به گرنت سال 1398، روز شنبه مورخ 98/12/17 می باشد. به منظور پیشگیری از مشکلات اداری، خواهشمند است اسناد مزبور را پس از تایید حسابداری حوزه معاونت پژوهش و فناوری حداکثر تا تاریخ یاد شده به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه تحویل نمایید.