قابل توجه اعضای محترم هیات علمی:

فایل PDF

«موازین اخلاق پژوهش»

واصله از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت مطالعه پژوهشگران محترم در
سایت مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه قرار گرفته است.