دفتر تلفن

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
1دکتر اسکندرفتحی آذرمدیر امور پژوهشی دانشگاه
2حسین رضاسهرابیمعاون مدیر
5مسعودامامیکارشناس طرح های تحقیقاتی درون دانشگاهی
4مجیدسهرابیکارشناس مأموریت های علمی کوتاه مدت و بلند مدت اساتید دانشگاه
3محمدرحیم بخش خیابانیکارشناس گرنت، کارشناس پسادکتری و کارشناس نشریات علمی دانشگاه تبریز
8رقیهانوری اهرمسئول دفتر مدیریت امور پژوهشی
6سپیدهدلیریمسئول فنی سامانه پژوهشی دانشگاه تبریز (سیماپ)
7پرینازسلمانیانکارشناس بررسی و امتیاز دهی به فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه در سامانه سیماپ