اهداف و وظایف

اهداف و وظایف سازمانی مدیریت امور پژوهشی دانشگاه تبریز

 

·        انجام بررسی های لازم و پیشنهاد خط مشی کلی در زمینه فعالیت های پژوهشی دانشگاه

·        تنظیم برنامه های پژوهشی دانشگاه در قالب سیاست های پژوهشی مصوب

·        اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های پژوهشی

·        ایجاد هماهنگی بین واحدهای پژوهشی دانشگاه

·        انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های پژوهشی و تطبیق آن با نیازمندی های کشور

·        اخذ گزارش پیشرفت کار از واحدهای پژوهشی دانشگاه و تجزیه و تحلیل ارزشیابی فعالیت های آنها

·        اظهار نظر در مورد تسهیلات موردنیاز واحدهای پژوهشی دانشگاه

·        انجام بررسی های لازم در زمینه آیین نامه های پژوهشی و تسلیم نظرات اصلاحی به مقامات ذیربط

·       تغییر و تفسیر خط مش های تعیین شده در مورد تحقیقات و ارائه راهنمایی های لازم به واحد های ذیربط