تماس با ما

مدیریت پزوهش و فناوری دانشگاه تبریز


مدیر: دکتر اسکندر فتحی آذر
آدرس: تبریز - بلوار 29 بهمن - دانشگاه تبریز - سازمان مرکزی - طبقه سوم
شماره تلفن: 33393633- 041
فاکس: 33355994-041
ایمیل:
research-office@tabrizu.ac.ir