مدیران امور پژوهشی دانشگاه

دکتر محمدرضا نیشابوری     از مرداد ۶۸ تا دی ۷۰
دکتر یوسف راستکار میرزایی از دی ۷۰ تا  بهمن ۷۳ 
دکتر علاءالدین بهروش از بهمن ۷۳  تا تیر ۷۷ 
دکتر میررضا مجیدی   از تیر ۷۷  تا مهر ۸۱ 
دکتر اسکندر فتحی آذر    از مهر ۸۱  تا مهر ۸۷
دکتر حسین فخر     از مهر ۸۷  تا شهریور ۸۸ 
دکتر جعفر حقیقت   از شهریور ۸۸  تا اسفند ۹۲
دکتر اسکندر فتحی آذر از اسفند ۹۲ تا بهمن ۹۶ 
دکتر علیرضا ختائی    از اسفند ۹۶  تاکنون