نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنواندانلود فایل
 
دستور العمل اجرائی برنامه حمایت از همکاران جوان
دستور العمل اجرائی برنامه افزایش کیفیت تحقیقاتی
فرم درخواست برنامه حمایت از همکاران جوان
فرم درخواست برنامه اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانه
آیین نامه فرا دکتری دانشگاه تبریز
فرم درخواست پذیرش پژوهشگر فرادکتری دانشگاه تبریز
فرم درخواست پاداش مقاله (ویژه دانشجویان)
فرم درخواست سه میلیون ریالی بدون فاکتور-ویژه دانشجویان دکتری
آیین نامه طرح های درون دانشگاهی
فرم هزینه های انجام یافته از محل اعتبار Grant
دستورالعمل ماموریت پژوهشی کوتاه مدت خارج از کشور در فصل تابستان ازمحل گرنت
سقف مقرری ارزی فرصت مطالعاتی
آیین نامه اصلاح شده گرنت - سال ۱۳۹۶
آخرین اصلاحات و توضیحات آئین نامه فرصت مطالعاتی
دستور العمل نحوه شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی خارج کشور
شیوه نامه فرصت مطالعاتی
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح های پژوهشی
دستور العمل اجرایی فرصت های مطالعاتی دانشگاه تبریز
آئین نامه وزارتی فرصت های مطالعاتی
آیین نامه سخنرانی های علمی پژوهشی دانشگاه تبریز