نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آیین نامه طرح های درون دانشگاهی
فرم هزینه های انجام یافته از محل اعتبار Grant
آیین نامه و دستورالعمل شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور در فصل تابستان
سقف مقرری ارزی فرصت مطالعاتی
آیین نامه جدید گرنت - مصوب سال ۱۳۹۵
آخرین اصلاحات و توضیحات آئین نامه فرصت مطالعاتی
دستور العمل نحوه شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی خارج کشور
شیوه نامه فرصت مطالعاتی
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح های پژوهشی
دستور العمل اجرایی فرصت های مطالعاتی دانشگاه تبریز
آئین نامه وزارتی فرصت های مطالعاتی
آیین نامه سخنرانی های علمی پژوهشی دانشگاه تبریز
فرم درخواست اکانت در سامانه سیماپ
فرم جدید درخواست بیست درصد اعتبار رساله دکتری
فرم درخواست هزینه های طرح تحقیقاتی
فرم درخواست حق التحقیق و حق الزحمه طرح تحقیقاتی
فرم (پرسشنامه) متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی (بلندمدت داخل یا خارج کشور)
فرم انجام سخنرانی
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی - جدید
فرم درخواست شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج کشور