آیین نامه و دستورالعمل شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور در فصل تابستان