دستورالعمل ماموریت پژوهشی کوتاه مدت خارج از کشور در فصل تابستان ازمحل گرنت