نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
پرسشنامه و جدول امتیازات پژوهشگران برگزیده دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
پرسشنامه و جدول امتیازات انتخاب فناور برتر
پرسشنامه و جدول امتیازات دستگاههای اجرائی
فرم درخواست پذیرش پژوهشگر فرادکتری دانشگاه تبریز
فرم درخواست پاداش مقاله (ویژه دانشجویان)
فرم درخواست سه میلیون ریالی بدون فاکتور-ویژه دانشجویان دکتری
فرم هزینه های انجام یافته از محل اعتبار Grant
فرم درخواست اکانت در سامانه سیماپ
فرم درخواست هزینه های طرح تحقیقاتی
فرم درخواست حق التحقیق و حق الزحمه طرح تحقیقاتی
فرم (پرسشنامه) متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی (بلندمدت داخل یا خارج کشور)
فرم انجام سخنرانی
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی - جدید
فرم درخواست شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج کشور
فرم درخواست حق التحقیق طرح تحقیقاتی
فرم گزارش شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی بین المللی خارج از کشور
فرم (پرسشنامه) متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی (کوتاه مدت دوماهه تابستانی)