نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آیین نامه تشکیل قطب های علمیآیین نامه ها و دستور العمل ها
برنامه افزایش اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانه دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرائی برنامه حمایت از همکاران جوانآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرائی برنامه افزایش کیفیت تحقیقاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه فرا دکتری دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه طرح های درون دانشگاهیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه فرصت تحقیقاتی (ماموریت پژوهشی) خارج از کشورآیین نامه ها و دستور العمل ها
سقف مقرری ارزی فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه گرنت - سال ۱۳۹۶آیین نامه ها و دستور العمل ها
آخرین اصلاحات و توضیحات آئین نامه فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل نحوه شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی خارج کشورآیین نامه ها و دستور العمل ها
شیوه نامه فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح های پژوهشیآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرایی فرصت های مطالعاتی دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
آئین نامه وزارتی فرصت های مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه سخنرانی های علمی پژوهشی دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها