نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آئین نامه وزارتی فرصت های مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه سخنرانی های علمی پژوهشی دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
فرم درخواست اکانت در سامانه سیماپفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست هزینه های طرح تحقیقاتیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست حق التحقیق و حق الزحمه طرح تحقیقاتیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم (پرسشنامه) متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی (بلندمدت داخل یا خارج کشور)فرم ها و فایل های آموزشی
فرم انجام سخنرانیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی - جدیدفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج کشورفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست حق التحقیق طرح تحقیقاتیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم گزارش شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی بین المللی خارج از کشورفرم ها و فایل های آموزشی
فرم (پرسشنامه) متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی (کوتاه مدت دوماهه تابستانی)فرم ها و فایل های آموزشی