نمایش ۲۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آخرین اصلاحات و توضیحات آئین نامه فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل نحوه شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی خارج کشورآیین نامه ها و دستور العمل ها
شیوه نامه فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح های پژوهشیآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرایی فرصت های مطالعاتی دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
آئین نامه وزارتی فرصت های مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه سخنرانی های علمی پژوهشی دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
فرم درخواست اکانت در سامانه سیماپفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست هزینه های طرح تحقیقاتیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست حق التحقیق و حق الزحمه طرح تحقیقاتیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم (پرسشنامه) متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی (بلندمدت داخل یا خارج کشور)فرم ها و فایل های آموزشی
فرم انجام سخنرانیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج کشورفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست حق التحقیق طرح تحقیقاتیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم گزارش شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی بین المللی خارج از کشورفرم ها و فایل های آموزشی