نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آئین نامه وزارتی فرصت های مطالعاتی
آخرین اصلاحات و توضیحات آئین نامه فرصت مطالعاتی
آیین نامه جدید گرنت - مصوب سال ۱۳۹۵
آیین نامه سخنرانی های علمی پژوهشی دانشگاه تبریز
آیین نامه طرح های درون دانشگاهی
آیین نامه فرا دکتری دانشگاه تبریز
آیین نامه و دستورالعمل شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور در فصل تابستان
دستور العمل اجرایی فرصت های مطالعاتی دانشگاه تبریز
دستور العمل نحوه شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی خارج کشور
سقف مقرری ارزی فرصت مطالعاتی
شیوه نامه فرصت مطالعاتی
فرم (پرسشنامه) متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی (بلندمدت داخل یا خارج کشور)
فرم (پرسشنامه) متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی (کوتاه مدت دوماهه تابستانی)
فرم انجام سخنرانی
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی - جدید
فرم درخواست سه میلیون ریالی بدون فاکتور-ویژه دانشجویان دکتری
فرم درخواست اکانت در سامانه سیماپ
فرم درخواست پاداش مقاله (ویژه دانشجویان)
فرم درخواست پذیرش پژوهشگر فرادکتری دانشگاه تبریز
فرم درخواست حق التحقیق طرح تحقیقاتی