نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آئین نامه وزارتی فرصت های مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آخرین اصلاحات و توضیحات آئین نامه فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه اصلاح شده گرنت - سال ۱۳۹۶آیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه سخنرانی های علمی پژوهشی دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه طرح های درون دانشگاهیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه فرا دکتری دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرائی برنامه افزایش کیفیت تحقیقاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرائی برنامه حمایت از همکاران جوانآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرایی فرصت های مطالعاتی دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل نحوه شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی خارج کشورآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستورالعمل ماموریت پژوهشی کوتاه مدت خارج از کشور در فصل تابستان ازمحل گرنتآیین نامه ها و دستور العمل ها
سقف مقرری ارزی فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
شیوه نامه فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
فایل راهنمای عضویت در ResearchGate و Google Scholarفرم ها و فایل های آموزشی
فایل مروری بر شاخص های علم سنجی و پایگاه های نمایه سازی مقالاتفرم ها و فایل های آموزشی
فرم (پرسشنامه) متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی (بلندمدت داخل یا خارج کشور)فرم ها و فایل های آموزشی
فرم (پرسشنامه) متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی (کوتاه مدت دوماهه تابستانی)فرم ها و فایل های آموزشی
فرم انجام سخنرانیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی - جدیدفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست برنامه اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانهفرم ها و فایل های آموزشی