عدم نیاز به مراجعه حضوری

 

به منظور تسهیل مکاتبات اداری با مدیریت امورپژوهشی دانشگاه تبریز و به منظور کاهش نیاز به مراجعات حضوری، از همکاران محترم عضو هیات علمی درخواست می‌نماید مکاتبات خود را صرفا از طریق سیستم اتوماسیون اداری و با درج امضا ارسال نمایند. پژوهشگران محترم پسادکتری و دانشجویان عزیز نیز می‌توانند از آدرس پست الکترونیکی دانشگاه تبریز خود با درج "کدملی" و "شماره دانشجویییا شماره پژوهشگری" برای انجام مکاتبات استفاده نمایند. آدرس پست الکترونیک مدیریت امور پژوهشی دانشگاه برای دریافت مکاتبات به صورت زیر می‌باشد:

ResearchAffairs@tabrizu.ac.ir

یادآوری می‌نماید لازم است مواردی مانند گزارشات عملکرد پژوهشگران فرادکتری و یا درخواست پاداش مقالات دانشجویان از طریق سیستم اتوماسیون توسط استاد مربوطه ارسال گردد. خواهشمند است ضمن محدود نمودن مراجعه حضوری به این مدیریت به منظور رعایت پروتکل‌های موجود، در صورت نیاز به حضور در محل این مدیریت قبلا با کارشناس مربوطه هماهنگ فرمایید.