تماس با ما


نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن (با کد 041)ایمیل
1دکتر سهیلعابرمدیر امور پژوهشی دانشگاه33393633 تلفکس : 33331048s_aber@tabrizu.ac.ir
2قهرمانخوش رویمعاون مدیر امور پژوهشی33393639khoshrouy@tabrizu.ac.ir
3مرجانیعقوبیکارشناس مسئول پاداش مقالات دانشجویان و پژوهشگران غیرهیات علمی، طرح افزایش اثر بخشی و پژوهشگران فرادکتری33393634yagoobi@tabrizu.ac.ir
4مجیدسهرابیکارشناس مسئول مأموریت های علمی کوتاه مدت و بلند مدت استادان دانشگاه33393628Sohrabi_majid137@yahoo.com
5مسعودامامیکارشناس مسئول طرح های تحقیقاتی درون دانشگاهی33393638t.emami88@yahoo.com
6سپیدهدلیریکارشناس ارزیابی کلیه فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه در سامانه سیماپ و کارشناس مسئول فنی سامانه سیماپ33393637-
7پرینازسلمانیانکارشناس گرنت(ارزیابی هزینه های پژوهشی و آزمایشگاهی) و طرح حمایت از همکاران جوان33393632_
8رقیهانوری اهرمسئول دفتر، امور بایگانی و امین اموال مدیریت امور پژوهشی33393633 تلفکس : 33331048_