پژوهشگران برتر دانشگاه

تعداد بازدید:۲۶۴۷

پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز در سال  ۱۳۸۸ : دکتر بابک قنبرزاده از دانشکده  کشاورزی

پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز در سال ۱۳۸۹ : دکترسید جلال طباطبایی از دانشکده  کشاورزی

پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۰ : دکتر علیرضا ختائی از دانشکده  شیمی

پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۱ : دکتر کاظم قاسمی گلعذانی از دانشکده کشاورزی

پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۲ : دکتر ابراهیم  بابایی از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز در سال  ۱۳۹۳ : دکتر بابک قنبرزاده از دانشکده  کشاورزی

پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۴ : دکتر مهرداد طرفدار حق از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۵ : دکتر حسین پناهی از دانشکده اقتصاد و مدیریت

پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۶: دکتر علیرضا ختائی از دانشکده شیمی

پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز در سال۷۱۳۹: دکتر کاظم زارع از دانشکده فنی و مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

 

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۷