آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و دستور العمل ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آئین نامه فرصت تحقیقاتی (ماموریت پژوهشی) خارج از کشورآیین نامه ها و دستور العمل ها
برنامه افزایش اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانه دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرائی برنامه حمایت از همکاران جوانآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرائی برنامه افزایش کیفیت تحقیقاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه فرا دکتری دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه طرح های درون دانشگاهیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه گرنت - ویرایش اسفند ۹۷آیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل نحوه شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی خارج کشورآیین نامه ها و دستور العمل ها
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح های پژوهشیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه سخنرانی های علمی پژوهشی دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
مجموعه قوانین و مقررات فرصت های مطالعاتی دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها